Texter för B2C

Texter som riktar sig till privatpersoner eller konsumenter verkar först väldigt enkla att skriva. Det är sällan man behöver förklara svår teknik, udda regelverk eller komplexa samband. Tyvärr gör det att kraven på själva texten istället ökar. Språket som verktyg blir viktigare.

Jag brukar alltid börja med att definiera några grundläggande förutsättningar:

1. Vad har texten för syfte?

Alla texter bör ha ett syfte, och skriver man med målet i sikte blir det lättare att träffa rätt, genom att rensa bort sådant som inte är relevant eller fylla i något som saknas för att ta läsaren vidare mot den känsla eller handling vi vill uppmana till.

2. Vem vänder sig texten till?

Skriver man inte till och för den som ska läsa texten kan man lika gärna prata med sin egen spegelbild. Du måste ge läsaren anledning att intressera sig för din text och undvika sådant som gör att han eller hon flyttar fokus bort från det som du vill säga.

När man utformar själva texten är det bra att tänka på följande:

3. Börja med poängen.

Det här går lite på tvärs med klassisk retorik, men är oerhört viktigt med tanke på hur de flesta texter konsumeras numera. I ett ständigt flöde av budskap är konkurrensen om uppmärksamheten större och vi tenderar att hoppa vidare snabbt om inget intressant uppenbarar sig i de allra första meningarna. Jag använder gärna rubriken och den första meningen därefter för att sälja in resten av texten. Där kan man sedan förklara sitt budskap och tankegång mer utförligt innan man slutar med att upprepa poängen, den här gången mer underbyggt och med större trovärdighet.

4. Skriv enkelt men korrekt.

Text vars syfte är att nå fram och kommunicera ett specifikt budskap är något helt annat än poesi och prosa där språket har ett värde i sig. När det gäller marknadsföring tycker jag att man ska skriva så enkelt och okomplicerat som möjligt. Språket får aldrig stå i vägen för det som ska sägas. Det betyder också att språkfel eller dålig språkrytm måste undvikas eftersom det stör läsaren.

5. Var personlig.

Precis som att företag har olika grafisk profil som ger en visuell spegling av företaget image, kan man använda olika sorters tilltal i text. Det brukar kallas tonalitet. Tonaliteten bör ligga i linje med hur du vill att företaget ska uppfattas. Trenden de senaste åren har ganska snabbt gått mot en mer informell och personlig ton, mycket tack vare hur sociala medier och meddelande-appar påverkat hur vi kommunicerar. Att vara personlig betyder också att man låter företagets värderingar lysa igenom.

Och till sist:

6. Korrekturläs

Innan du släpper iväg en text, kom ihåg stavningskontroll och korrläsning. Jag brukar ofta göra en sista genomläsning dagen efter att jag skrivit klart en text. Då ser man lättare vad som fungerar och vad som eventuellt behöver förbättras eller förtydligas.

Vill du se exempel på texter jag skrivit, skicka ett mejl, ring eller kontakta mig på Twitter eller LinkedIn.